Prelegenci

Marek Zagórski; Minister Cyfryzacji

Funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełni od 16 września 2016 roku. Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Rafał Lew-Starowicz; Ministerstwo Edukacji Narodowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Edukacji Medialnej, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. Poprzednio w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych. Członek Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, oraz Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkołą z klasą 2.0”. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku TIK.

Robert Perkowski; Burmistrz Miasta Ząbki

Urodzony 23.01.1977 roku w Siemiatyczach, absolwent Zarządzania i Marketingu oraz Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, absolwent studiów doktoranckich Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, w latach 1996-2002 Radny Miasta Ząbki, w latach 2002-2006 Radny Powiatu Wołomińskiego i przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji, w latach 2002-2006 zajmował różne stanowiska w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2005 roku otworzył przewód doktorski, który traktuje o problematyce nowoczesnego zarządzania w wirtualnych przedsiębiorstwach na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 roku Burmistrz Miasta Ząbki, autor licznych publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju MŚP , brał udział jako prelegent w licznych konferencjach, dot. głównie oświaty oraz bezpłatnego transportu publicznego, ale także IT w Administracji, wdrażania oraz efektywnego wykorzystywania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji samorządowej na przykładzie miasta Ząbki, bezpieczeństwa czy informacji w społeczeństwie XXI wieku.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wybitny pedagog i pedeutolog. Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych. Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło; Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Od początku studiów związany z wrocławskim środowiskiem matematycznym i informatycznym, wszystkie stopnie naukowe i tytuł uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo specjalizuje się w matematyce dyskretnej, algorytmice i optymalizacji kombinatorycznej. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa przyniosła mu prestiżowe granty międzynarodowe: Mombusho (University of Tokyo, 1974-1976), Alexander von Humboldt Stifftung (Bonn 1982-1984, Berlin 1989), Fulbright Research Grant (University of Oregon, USA, 1996-1997), pozycje visiting professor w Washington State University (Pullman, USA, 1981-1982), Uniwersytet w Kopenhadze (1987, 1992); Uniwersytet w Groningen (Holandia, 1991-1992) oraz nagrody: NOT za pracę magisterską (1968), PTM im. H. Steinhausa (1986) i nagrodę Marka Cara (2010).

Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy na maszynie Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z programowania i metod numerycznych w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując kolejno na modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej we Wrocławiu. Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Amstrad, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie uczestniczy w popularyzacji i kształtowaniu powszechnej edukacji informatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia w Polsce, od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe. Jest autorem koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, autorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych dla szkół, twórcą i liderem zespołów edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, gdzie kieruje również Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej. Organizuje i prowadzi krajowe i regionalne szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, w tym na zlecenie MEN, a obecnie w projektach unijnych. Ekspert w projektach komputeryzacji szkół w urzędach marszałkowskich województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego. Zapraszany wykładowca na niezliczonej ilości studiów podyplomowych, kursów i konferencji dla nauczycieli i przedstawicieli samorządów.

Autor wiodący i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do informatyki dla szkół „Elementy informatyki”. T. 1-3 (PWN, 1988), który miał 9 wydań przez 10 lat. Autor programów nauczania, podręczników i poradników do informatyki dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich (WSiP, 1999-2004). Autor książek do algorytmiki: „Algorytmy” (WSiP, 1997; Helion 2016) i „Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne” (WSiP 1998; Helion 2015). Twórca koncepcji i nadzór nad wdrożeniem oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI’99 (1999), e-podręcznik.

W latach 1985-2004 był organizatorem dwudziestu corocznych konferencji „Informatyka w Szkole”, które stanowiły najważniejsze forum dla środowiska edukacji informatycznej, od kilku lat sprawuje merytoryczny nadzór nad konferencjami „Informatyka w Edukacji” (UMK, Toruń). Współorganizator międzynarodowych konferencji edukacyjnych ISSEP. Członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Nauczyciele i Matematyka plus Technologia informacyjna”, „Informatics in Education” (Wilno).

Współzałożyciel Olimpiady informatycznej w Polsce i organizator Międzynarodowego Konkursu z zakresu Technologii Informacyjnej „Bóbr”, członek komitetów organizacyjnych obu tych konkursów. Przybliża także uczniom Godzinę kodowania po polsku.

Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją: przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (MEN), członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2003-2004), Ekspert PKA (od 2002).

W 2008 roku, autor wiodący dokumentu „Kierunki działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji”, który został przyjęty przez MEN jako dokument ekspercki. Autor wizji edukacji w dokumencie „Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią. Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020”. Ten dokument wyznacza kierunki rozwoju edukacji informatycznej z perspektywą do 2020 roku.

Za działalność na polu edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), nagrody zespołowe MEN za podręczniki i oprogramowanie edukacyjne (1993, 1998, 2002) oraz międzynarodowe wyróżnienie Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) za projekt Informatyka + (WWSI). W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w Polsce, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2-5 lipca 2013). Za jej organizację otrzymał Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ostatnio – propozycję podstawy programowej kształcenia informatycznego, obejmującą nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych, która ma być wdrażana w szkołach wszystkich szczebli od roku szkolnego 2017/2018 z pilotażem w roku szkolnych 2016/2017. Marzy przy tym, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”.

Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji ponad 500 mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzuje historię informatyki na wykładach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wystawy swoich maszyn. Jego dewizy to: „robić lepiej to, co inni robią dobrze” oraz „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”, a hobby – praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska, Haiku, biografie, historia nauki i odkryć).

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer; Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Doktoryzował się i habilitował (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna). W latach 1985-2014 pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (do 30 września 2014 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełnił funkcję kierownika Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych). Od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB (do 15 kwietnia br. – Wyższej Szkoły Biznesu) w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa sieci) oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Ważnym elementem naukowych dociekań jest poszukiwanie i budowanie nowych modeli edukacji XXI wieku, w tym zagadnienie nowej kultury uczenia się, a także analiza różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych. Od kilkunastu lat na zaproszenie organizatorów prowadzi wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych. Jest organizatorem 26 sympozjów naukowych „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. Sympozjum to należy do najważniejszych w Polsce imprez naukowych poświęconych edukacyjnym zastosowaniom nowych mediów i narzędzi technologii informacyjnej. Jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem – między innymi – Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej), Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz Rady Programowej Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W przeszłości uprawiał sport – był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS „Cracovia”, notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do Mistrzostw Świata. Do dziś jazdę na rowerze (górskim) na dystansach 100-160 km oraz wędrówki po wysokogórskich szlakach tatrzańskich i alpejskich traktuje jako najlepszą formę czynnego wypoczynku. Uważa, że udało mu się zrealizować piękną maksymę życiową: „Znajdź sobie pracę, którą lubisz, a całe życie nie będziesz pracować”, co oznacza, że aktywność naukowa i dydaktyczna stała się pasją, dostarczającą wielu radości i zawodowej satysfakcji. Za osiągnięcia w tym obszarze został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Dr hab. prof. UW Marlena Plebańska; Uniwersytet Warszawski

Prof. Marlena Plebańska- Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno - naukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MAiC, MNiSW. Pracownik PW, ASW, AFIBV, OEIIZK.

Dariusz Stachecki; Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (Gimnazjum przed reformą systemu edukacji). Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow. Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK (Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych) oraz „Technologie mobilne w edukacji”. Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN.

Bohdan Pawłowicz; Dyrektor Marketingu NASK, Dyrektor Komunikacji Marketingowej OSE

Od ponad 20-stu lat związany z rynkiem komunikacji marketingowej w Polsce. Sędzia KER - Komisji Etyki Reklamy. Wykładowca komunikacji marketingowej Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, SGH i Uniwersytetu SWPS. Przez wiele lat członek rady nadzorczej (wcześniej zarządu) IAA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce. W latach 2006 - 2011 był prezesem zarządu Aart Design Sp. o.o. - polskiego oddziału francuskiej agencji specjalizującej się w tworzeniu systemów identyfikacji wizualnej i broadcast designu. Współautor kilkunastu systemów identyfikacji i opraw telewizyjnych (Icoffee, TVP Info, KPS Skra, Belsat, TVP Polonia, PZHiPBM, Travel Time, TVP Seriale, Festiwal Nauki Warszawie, Technoport, itd.) Wielokrotny członek rozmaitych jury, członek i założyciel akademii Webstar Festiwal i uczestnik Akademii Impactora - nagród przemysłu reklamowego. Członek i przewodniczący (2009) jury Złotych Orłów. Członek jury - akademii marketingu sportowego DEMES oraz Kapituły Marek SUPERBRANDS. Pasjonat sportu i marketingu sportowego - w latach 2008-2010 r. był dyrektorem marketingu KPS Skry Bełchatów (dziś doradca zarządu), jednego z najlepiej zorganizowanych klubów sportowych w Polsce, dwukrotnego klubowego wicemistrza świata, siedmiokrotnego Mistrza Polski, zdobywcy nagrody marketingu sportowego - Złotego Demesa. W latach 2003-2007 pracował jako Dyrektor Generalny IAA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce, gdzie współtworzył i nadzorował realizację długofalowego programu "Marketing dla przyszłości", w ramach którego prowadzona jest kampania "Pij mleko! Będziesz wielki.". Z ramienia IAA współtwórca Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy i KER.

Beata Jewiarz; Polskie Radio RDC

Absolwentka PWST we Wrocławiu; dziennikarka radiowa (Polskie Radio RDC), aktorka. Autorka akcji społecznych, edukacyjnych i artystycznych (“Be Haiku”, „Miasto: emocje”). W Polskim Radiu RDC zajmuje się kulturą młodych, edukacją ( „Niedzielny Poranek“, „Horyzonty”), psychologią, teatrem i sztukami wizualnymi (“Mnie się to podoba”). W Muz. Etnograficznym w Warszawie realizuje od 2016 roku cykl edukacyjny „Podróże w Kulturze”. Kuratorka paneli Kultury Młodych na Kongresie Kultury 2016. Członkini jury w konkursie na scenariusz filmu fabularnego dla dzieci (PISF, ZAiKS). Laureatka nagrody IBBY w konkursie Książka Roku 2016 za upowszechnianie czytelnictwa. Uwielbia poezje haiku i tradycyjną kulturę Japonii.

Tomasz Łukawski; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Dyrektor

W latach 2016-2018 powołany przez Minister Cyfryzacji do Zespołu Lidera Cyfryzacji w ministerstwie. Innowator oświatowy, działacz społeczny, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły. Członek Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - pokazowej szkoły, która otrzymała tytuły Microsoft Showcase School w latach 2015-2018. Placówka posiada m.in. certyfikaty „Szkoła w chmurze” oraz „Modelowa Szkoła”. Zdobył prestiżowy tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert oraz w 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow i pełnił funkcję koordynatora międzynarodowego programu Microsoft in Education, prezentował dorobek placówki na Global Forum E2 w Redmont w USA. Przeprowadził szereg zmian, wdrożeń, innowacji tworząc szkołę od podstaw jako pierwszy dyrektor SP3. Prowadzi seminaria dla studentów pedagogiki i zarzadzania oświatą. Jest prelegentem na ogólnopolskich konferencjach prowadząc wykłady i warsztaty z zastosowania TIK w zarządzaniu placówkami oświatowymi, wdrożeń systemów komputerowych, zastosowań TIK w metodyce nauczania, zarządzania zmianą czy modelu funkcji dyrektora szkoły. Współpracuje jako ekspert z Ministerstwiem Edukacji Narodowej. Ukończył kierunek Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania UW. Studia podyplomowe dla Koordynatorów IT na Uniwersytecie Wrocławskim. Magister pedagogiki UW, nauczyciel dyplomowany informatyki. Prowadził działalność gospodarczą zajmującą się szkoleniami nauczycieli, wdrożeniami systemów informacyjnych i administrowaniem systemów sieciowych. Egzaminatorr ECDL, Trenera Intel-Teach to the Future, Menedżer Oświaty, Administratora Sieci. Członek komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli na lata 2015-2020. W roku 2015 otrzymał Medal KEN. Fundacja Edukacja Na Nowo przyznała mu statuetkę „TOP 3 Mężczyźni w Edukacji 2016”.

Maciej Borowiecki; OEiiZK

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Od ponad 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Justyna Józefowicz; Doradca strategiczny Fundacji Edukacja na Nowo

Właścicielka Firmy i marki STYKI. Projektantka procesów i narzędzi, wspierających trenerów, nauczycieli i kadry zarządcze. Coach, trenerka, mediatorka, ekspertka ds. coachingu w edukacji. Absolwentka filologii polskiej, Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC). Akredytowana przez Insight Discovery®, Extensive Disc® oraz FRIS®. Doradca strategiczny i konsultantka firm, instytucji i organizacji społecznych. Trenerka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Mentorka Early Warning Europe PARP. Wspiera firmy i instytucje w kryzysie. Odpowiada m.in. za implementację rozwiązań europejskich na gruncie polskim. Wcześniej członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, założycielka pierwszego Centrum Aktywnej Mamy, menedżerka Creative Communication Cluster oraz szefowa rozwoju EFC. Autorka strategii rozwoju i publikacji strategicznych. Współpracowała z: ENEA SA, Fundacja Orange, PMI, Millword Brown, SGH, UW, UJ. Uczy przedsiębiorczości na UW, a sama studiuje psychologię kliniczną na SWPS oraz Neurobiology of Everyday Life The University of Chicago. Bada wykorzystanie narzędzi biznesu w edukacji. Gra na perkusji i gitarze elektrycznej.

Adam Łukawski; Konserwatorium Muzyczne w Amsterdamie

Kompozytor, pianista, kontrabasista, Laureat nagród kompozytorskich m.in. International Golden Key Piano Composition Competition (Nowy Jork/Wiedeń), International IBLA Grand Prize (Nowy Jork/Sycylia), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego "In modo di Lutosławski" (Warszawa). Jego muzyka jest grywana na europejskich festiwalach muzycznych, m.in. Holland Festival, Gesti Festival, Composers' Festival Amsterdam w salach koncertowych takich jak m.in. Erhbar Hall of Prayner Conservatory w Wiedniu, Het Orgelpark, Splendor oraz Het Veem w Amsterdamie, czy Studio Koncertowe Polskiego Radia S1 im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Student klas kompozycji Richarda Ayresa i Willema Jethsa oraz muzyki elektronicznej Jorrita Tammingi w Conservatorium van Amsterdam. W swojej pracy korzysta z komputerów Mac oraz tabletów iPad z oprogramowaniem m.in. Logic Pro X, Ableton, MAX/MSP oraz Garage Band, wykorzystując je do kompozycji, aranżacji, edycji i masteringu materiału muzycznego, również w muzyce eksperymentalnej z wykorzystaniem live electronics. Koncertuje, grając także własny repertuar fortepianowy m.in. w Austrii, Holandii i w Polsce. Dyrektor Artystyczny trzech Festiwali Artystycznych UFM. Aktualnie pracuje nad madrygałem do Projektu "Gesualdo" dla Holland Festival oraz nad teatrem muzycznym dla Opera Forward Festival (Dutch National Opera & Ballet w Amsterdamie). Utwory kompozytora wydawane są przez holenderskie wydawnictwo Donemus Publishing BV.

Adrianna Niesłuchowska – Nauczyciel Innowator 2018; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Adrianna Niesłuchowska jest związana ze Szkołą Podstawową Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach od września 2015 roku. Jest nauczycielem języka angielskiego i opiekuje się Samorządem Uczniowskim. Na co dzień w swojej pracy posługuje się tablicą interaktywną, na której uczniowie wykonują ćwiczenia językowe, gramatyczne oraz doskonalą słownictwo i czytanie. Podczas zajęć z uczniami wykorzystuje laptopy, iPady, telefony komórkowe oraz korzysta z różnorodnych aplikacji, wykorzystując pakiet Office 365 (Power Point, Sway, Forms), a także aplikacje: iMovie, Kahoot! i Tellagami. Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne i quizy, dzięki czemu są bardziej aktywni. Pani Adrianna stworzyła rozszerzoną rzeczywistość w pracowni językowej, a także na tablicy Samorządu Uczniowskiego, np. grę szkolną, podczas której uczniowie na przerwach szukali znaczników przedstawiających zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. W roku szkolnym 2017/2018 aktywnie uczestniczyła w projekcie interdyscyplinarnym ,,Zakazane Piosenki”. Wspólnie z uczniami zmontowała filmy z udziałem dzieci i nauczycieli oraz wykorzystała je do stworzenia rozszerzonej rzeczywistości. Podczas Konferencji Model Nowoczesnej Szkoły 2017 prowadziła warsztaty przedstawiające teoretyczne i praktyczne wykorzystanie aplikacji Aurasma do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości. Brala aktywny udział w projekcie Rodzina Polonijna, podczas którego przedstawiła rozszerzoną rzeczywistość i zainspirowała do stworzenia gry miejskiej w Dublinie i Galway. Realizując zadania w wyżej wymienionych projekcie, przygotowała grupę uczniów do przeprowadzenia warsztatów dla uczniów, a sama prowadziła warsztaty dla nauczycieli. W roku 2018 zdobyła tytuł Nauczyciel Innowator w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji

Artur Maciejewski; Nauczyciel Muzyki 2017; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Pracuje jako nauczyciel muzyki w SP 3 oraz rytmiki w przedszkolu. Jest czynnym muzykiem, pianistą i akordeonistą. W swojej karierze muzycznej miał okazję współpracować z gwiazdami muzyki klasycznej jak i rozrywkowej (Vadim Brodski, Robert Gawlinski).W 2010 roku nagrywał partie akordeonu do piosenki skomponowanej na krajowe eliminacje cypryjskiej eurowizji .Jako akordeonista brał udział w wielu projektach muzycznych w Polsce (OPPA), USA. Koncertował w duecie ze skrzypaczką na Bliskim Wschodzie (Good morning Kuwait ,TV Bahrajn) oraz w Puerto Rico i wielu krajach europejskich. Po powrocie do Polski zajmuję się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. Od 2 lat jest związany ze Szkołą Podstawową nr 3 w Ząbkach. Prawidłowo planuje i realizuje własne programy w pracy z uczniem. Swoją wiedzą wspiera również nauczycieli przedmiotów i muzyki. Z uczniami pracuje metodą projektu. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności w zakresie technologii komputerowych, informacyjnych i komunikacyjnych. Sprawnie porusza się w środowisku nowoczesnych technologii, e-dziennik, Ms Office, programach edukacyjnych, uczestniczy w wielu kursach doszkalających dla nauczycieli. Do edukacji muzycznej z powodzeniem wprowadza nowoczesne technologie (programowanie muzyki na iPadach w programie GarageBand), instrumenty akustyczne oraz elektroniczne. W ciągu dwóch lat pracy w szkole realizował wiele projektów min. „ Projekt interdyscyplinarny – Zakazane Piosenki, Erasmus -Soci@ll, prowadził także szkolenia z programowania muzyki dla nauczycieli. Jest animatorem życia muzycznego w SP3 im.Małego Powstańca w Ząbkach, organizatorem wielu koncertów (wokaliści programu The Voice of Poland) oraz warsztatów wokalnych . Prowadzi szkolny chór ,,Czyste Ząbki miej". Jest autorem piosenek dla dzieci i młodzieży.

Anna Kuśnierz; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Absolwentka UKSW i UW. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz Wychowania do życia w Rodzinie w szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Od 2015r. Microsoft Expert Educator. Od 2017r. Microsoft Innovative Educator Fellow. W swojej pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. W latach 2016-2018 autorka scenariuszy do programowania w klasach 1-3 w wydawnictwie WSiP. Uczy programowania już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, wykorzystując dostępne platformy code.org, schratch jr, roboty dash, klocki Sccottie go, ozoboty. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc konferencje, lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte, szkolenia i warsztaty na forum ogólnopolskim. Doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach In Clud with Office 365 One Drive and Office, Microsoft Sway in the Classroom.

Dorota Uścińska; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Ukończyła studia pedagogiczne „Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią” oraz podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz „Zarządzanie oświatą”. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 15-letnim stażem, pracuje w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. W swojej pracy łączy tradycję z nowoczesnością – książka, zeszyt i ołówek oraz Technologie Informacyjno-Komunikacyjne pozwalają jej kreować zajęcia interesujące, zrozumiałe, wyjątkowe… W wolnym czasie podróżuje oraz czyta.

Magdalena Jagiełło; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Jest z nią związana od 5 lat. Wcześniej pracowała w SP 344 w Warszawie. Ciekawe i nowoczesne rozwiązania w dziedzinie edukacji pozwalają jej na lepsze rozwijanie umiejętności i kreatywności swoich uczniów. Osobiście interesuje się: psychologią, turystyką oraz technikami plastycznymi.

Edyta Stepuch; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Nauczyciel matematyki z ponad 20 – letnim stażem pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Obecnie nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3 im.Małego Powstańca w Ząbkach, nauczyciel, który wprowadza na swych lekcjach innowacyjne metody nauczania. Osoba stale dokształcająca się. Pasjonatka wysokogórskich wspinaczek.

Edyta Żegnałek; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Nauczanie angielskiego zawsze było dla mnie pasją. Cieszę się że w mojej pracy mogę wykorzystywać nowoczesne technologie które nie tylko aktywnie wspomagają mój warsztat pracy ale również motywują uczniów do nauki. Od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator.

Aneta Misiewicz-Przyborowska; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Absolwentka UKSW i Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z matematyki i zarządzanie oświatą. Nauczyciel matematyki z 13- letnim stażem, pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach od 4 lat. Na matematyce łączy tradycje z nowoczesnością. Wykorzystuje nowe technologie informatyczne. Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych oraz różnych aplikacji. Nie zapomina o tradycyjnych przyborach matematycznych. Odpoczywa przy dobrej książce, wśród kwiatów.

Cecylia Szymańska; Microsoft

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji. Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi (Partners in Learning, Microsoft in Education, Shape the Future, Szkoła w Chmurze, Szkoła Nowych Technologii, platformy regionalne) koncentrującymi się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań IT w szeroko pojętej edukacji. Rozwija innowacyjne projekty informatyczne oraz buduje środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją. Wcześniej prowadziła linię biznesową edukacja w firmie Young Digital Planet S.A. gdzie współtworzyła i wprowadzała na rynek prekursorskie rozwiązania elektroniczne. Z rynkiem edukacyjnym związana ponad 15 lat.

Agata Kapica; Microsoft

Manager Programu Microsoft dla Edukacji. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Pełni funkcję Managera Programu Microsoft dla Edukacji, odpowiadając za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft.

Artur Rudnicki; Konsultant Microsoft dla Edukacji, Zespół Szkół Technicznych w Radomiu

Konsultant Microsoft dla Edukacji, Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 205 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer. Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologi

Janusz Wierzbicki; Konsultant Microsoft dla Edukacji, Konsultant OEIiZK

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konsultant Microsoft dla Edukacji. Trener w programach: MIE oraz w programie APD. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć - m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN - epodreczniki.pl (w części dotyczącej programowanie dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013. Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Rafał Mitkowski; Prezes Zarządu Edu-Sense Sp. z o.o.

Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Jego misją jest przybliżenie nauczycielom i uczniom nauki programowania z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu robotów. Jako szkoleniowiec ma w swoim dorobku kilka tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i ponad tysiąc przeszkolonych nauczycieli na ogólnopolskich konferencjach i prowadzonych przez kuratoria. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Optimus Nexus, InteliWise, Grupa Edukacyjna S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wprowadzeniem e-podręczników, produkcji multibooków.

Anna Świć; Edu-Sense

Nauczycielka, logopedka, właścicielka firmy szkoleniowej a co najważniejsze entuzjastka nowoczesnej edukacji. Autorka wielu scenariuszy zajęć dydaktycznych, warsztatów dla dzieci i nauczycieli. Od ponad roku związana z Edu Sense, w praktyce wdraża edukację opartą o STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Członkini grup innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini. Prelegentka na wielu konferencjach edukacyjnych między innymi ,,Inspiracje Wczesnoszkolne”, ,,Tik w Edukacji” ,,Kongres OSKKO”. Autorka, prowadząca blog "Kodowanie na dywanie" - kodowanienadywanie.blogspot.com. Autorka książek: ,,Kodowanie na dywanie - w przedszkolu, w szkole i w domu” oraz ,,Kodowanie na dywanie. Różne kompetencje, różne edukacje”. Autorka specjalnie przygotowanych zestawów lekcji do nauki programowania dla klas 1-3 - EduSense, Edukacja wczesnoszkolna część I oraz II oraz Edukacja przedszkolna część I. Trenerka w programie Mistrzowie Kodowania. Koordynatorka ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować. Ambasadorka marki EduSense.

Dorota Madej; Cortland

Edukatorka w firmie Cortland, propagatorka rozwiązań edukacyjnych Apple i wykorzystania iPada w szkole. Od kilku lat organizuje i prowadzi warsztaty dla nauczycieli, wspierając ich w zastosowaniu technologii w edukacji.

Krzysztof Grabowski; Cortland

Od ponad 6 lat jako trener ICT prowadzi szkolenia w oparciu o standardy DIGCOMP. Jest również certyfikowanym egzaminatorem ECCC. W swojej pracy zajmuje się wspieraniem organizacji w rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników. Współpracuje z wieloma organizacjami z sektora B2B oraz EDU. W prowadzonych projektach miał okazję pracować z markami z branży nowych technologii takimi jak Apple Polska, Cortland, Cisco Meraki, LEGO, Wonder Workshop, Duckie Deck, Explain Everything, LoFi, ScottieGO. Przez 3 lata, jako Apple Solution Expert, realizował wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania Apple w firmach i instytucjach edukacyjnych, prowadząc szkolenia techniczne i metodyczne. W wolnym czasie propaguje rozwiązania Apple i wykorzystania iPada w edukacji. Tworzy kursy w iTunes U oraz cyfrowe podręczniki iBooks. Jego misja to wspieranie szkół w rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli i walka z wykluczeniem cyfrowym.

Dr Witold Kołodziejczyk; Cortland

Członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Doktor nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku oraz filozofii w Polskiej Akademii Nauk. Z STO związany od 1990 roku, obecnie członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 w Słupsku. Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”. Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą, m.in. współautor raportu „Jak będzie zmieniać́ się̨ edukacja? Wyzwania na polskiej szkoły i ucznia” (Instytut Obywatelski, 2011) oraz autor książki „Gra o szkołę̨. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach” (2002). Wiceprzewodniczący Słupskiej Rady Edukacyjnej, ekspert w Ośrodku Analitycznym Think Tank. Twórca Collegium Futurum w Słupsku – szkoły przyszłości (2010) i pierwszej w Polsce szkoły on-line (2002). Trener kadry kierowniczej oświaty. Członek e-redakcji portalu Edunews.pl, mentor w Apple Education Mentor oraz ekspert i trener Apple Education Strategic Planning. Prowadzi eksperckiego bloga: edukacjaprzyszlosci.blogspot.com.

Jarosław Świechowicz; Greeneris

Dyrektor sprzedaży oraz rozwoju usług w firmie Greeneris. Związany z branżą informatyczną od ponad 15 lat. Specjalizujące się w rozwiązaniach z zakresu nowoczesnej komunikacji pozwalających na bezpieczną oraz efektywną współpracę pomiędzy różnego typu instytucjami oraz organizacjami edukacyjnymi. Prowadzi projekty związane z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, które pozwalają rozbudować i usprawnić dotychczasowy proces nauczania w szkołach. W ostatnich latach bardzo mocno skupia się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania urządzeń mobilnych oraz mobilnych aplikacji do wspomagania procesu edukacji oraz do realizacji codziennych zadań.

Monika Wrońska; Fundacja ORANGE

Koordynatorka ogólnopolskiego programu edukacyjnego #SuperKoderzy. Z Fundacją Orange związana od blisko 10 lat . Odpowiada między innymi za rozwój działań kierowanych do środowisk szkolnych, dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych i nauki programowania u dzieci. Absolwentka wydziału zarządzania i wydziału stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie z zamiłowania ogrodniczka.

Krzysztof Kosiński; Fundacja ORANGE

Koordynator, ekspert ds. projektów edukacyjnych skierowanych zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. W Fundacji Orange odpowiada za koordynację programu MegaMisja, którego celem jest przygotowanie dzieci do twórczego i świadomego korzystania z nowych technologii. Interesuję się edukacją przez doświadczenie oraz łączeniem kompetencji cyfrowych i miękkich.

Jakub Rzadkiewicz; Librus

Z wykształcenia psycholog-trener. Doświadczenie zawodowe zdobywał organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT. Pomaga w niwelowaniu barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie kibic sportowy i miłośnik nowoczesnych technologii.

Maciej Smoczyński; Librus

Z wykształcenia socjolog. Specjalizuje się w mediacjach, negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów. W trakcie swej kariery zawodowej prowadził zarówno szkolenia dla biznesu z tzw. umiejętności miękkich (m.in. zarządzanie zespołem), jak i realizował rozmaite usługi doradcze i szkoleniowe dla placówek oświatowych w obszarach takich jak ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza, prawo wewnątrzszkolne. Obecnie dokłada wszelkich starań, aby nowoczesne technologie wspierały nauczycieli w jak najszerszym zakresie. Pracę zawodową łączy na co dzień z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową oraz dalekimi i bliskimi podróżami, które najchętniej odbywa z rodziną.

Jakub Buczek; Librus

Doradca i szkoleniowiec. Doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych firmach, wykładał na licznych konferencjach branżowych oraz szkolił w wielu placówkach edukacyjnych. Obecnie specjalista ds. wdrożeń nowoczesnych technologii w Librusie. Może pochwalić się dużą liczbą zadowolonych szkół, w których od podstaw wprowadzał dzienniki elektroniczne, platformy e-learningowe i inne nowoczesne systemy. Osobiście fan wszelkich rozwiązań informatycznych ułatwiających zarówno pracę, jak i życie codzienne. W wolnych chwilach fan sportów motorowych.

Sylwester Zasoński; Mentor

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. Entuzjasta nowych technologii w edukacji. Trener w programie "Mistrzowie Kodowania". Członek grupy Superbelfrzy RP. Autor materiałów edukacyjnych w zakresie programowania, robotyki i TIK. Ambasador Scientix i STEM Alliance. Autor bloga jedynkakoduje.blogspot.com.

Hanna Pawlik-Sroczyńska ; Learnetic

Choć skończyła anglistykę już rok temu, broniąc z powodzeniem pracę na tematy związane z Latającym Cyrkiem Monty Pytona, to wciąż potrafi opowiedzieć niespodziewany dowcip. Poza angielskim poczuciem humoru interesuje się m.in. pedagogiką, którą to również studiowała zgłębiając temat buntu 2-latka. Z niechęcią wspomina o eksperymencie pod tytułem Politechnika Gdańska, za to z chęcią opowiada o swojej pracy, w której jest odpowiedzialna m.in. za tworzenie e-podręczników.

Patrycja Barańska ; Learnetic

Pracuje na stanowisku redaktora treści edukacyjnych i jest w Learnetic synonimem świetnie wykonanej pracy. Prywatnie Patrycja to fanka tenisa i kryminałów, w których szkarłatna posoka tryska na wszystkie strony. W czasach, gdy triumfy na srebrnym ekranie święcił serial pt. Breaking bad rozpoczęła studia na kierunku chemii analitycznej, a następnie (magisterium) chemii biomedycznej z Modułem Nauczycielskim.

Dariusz Michalski; Prokser

Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Od lat w branży elektroniki , IT i techniki biurowej. Właściciel firmy Prokser. Związany z takimi markami jak Ricoh, VD, HP, Lenovo, Sony, NEC i Samsung.

Michał Sołtan; Image Recording Solutions

Prezes firmy Image Recording Solutions. Od ponad 20 lat zajmuje się technologiami audiowizualnymi i interaktywnymi projekcji. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie znajomości produktów i rynków. Uczestniczył w większości projektów związanych z wprowadzaniem ICT do polskiej edukacji.

Iwona Pańta; Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Dyrektor konferencji, pedagog, nauczyciel, specjalista terapii pedagogicznej, Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. W 2016 roku otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator, a w 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Zainteresowana wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w procesie edukacji i terapii. Jako lider projektu przyczyniła się do uzyskania przez szkołę certyfikatu „Szkoła Odkrywców Talentów”, dba o utrzymanie tytułu, co wiąże się z aktywnymi działaniami szkoły, mającymi na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Swoje zamiłowanie do sztuki przenosi na wychowanków prowadząc od wielu lat koło teatralne, rozwijając talenty wokalne i artystyczne. Jej pasją, poza pracą z dziećmi, jest muzyka w szczególności klasyczna i jazzowa, literatura piękna oraz bieganie.

PATRONAT HONOROWY:

 

Pod patronatem :

   Burmistrz Miasta Ząbki       

Partnerzy STRATEGICZNI:

   

Partnerzy GŁÓWNI:

     

Partnerzy: 

                    

Patronat medialny :

      

www.zabki.pl