Model Nowoczesnej Szkoły Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli 10, 11 czerwca 2016

Rafał Lew-Starowicz

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Edukacji Medialnej, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. Poprzednio w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych. Członek Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, oraz Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkołą z klasą 2.0”. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat funkcjonowania dzieci  i młodzieży w środowisku TIK.


Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl; http://mmsyslo.pl/

 

Od początku studiów związany z wrocławskim środowiskiem matematycznym i informatycznym, wszystkie stopnie naukowe i tytuł uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo specjalizuje się w matematyce dyskretnej, algorytmice i optymalizacji kombinatorycznej. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa przyniosła mu prestiżowe granty międzynarodowe: Mombusho (University of Tokyo, 1974-1976), Alexander von Humboldt Stifftung (Bonn 1982-1984, Berlin 1989), Fulbright Research Grant (University of Oregon, USA, 1996-1997), pozycje visiting professor w Washington State University (Pullman, USA, 1981-1982), Uniwersytet w Kopenhadze (1987, 1992); Uniwersytet w Groningen (Holandia, 1991-1992) oraz nagrody: NOT za pracę magisterską (1968), PTM im. H. Steinhausa (1986) i nagrodę Marka Cara (2010).

Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy na maszynie Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z programowania i metod numerycznych w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując kolejno na modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej we Wrocławiu. Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Amstrad, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie uczestniczy w popularyzacji i kształtowaniu powszechnej edukacji informatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia w Polsce, od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe. Jest autorem koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, autorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych dla szkół, twórcą i liderem zespołów edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, gdzie kieruje również Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej. Organizuje i prowadzi krajowe i regionalne szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, w tym na zlecenie MEN, a obecnie w projektach unijnych. Ekspert w projektach komputeryzacji szkół w urzędach marszałkowskich województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego. Zapraszany wykładowca na niezliczonej ilości studiów podyplomowych, kursów i konferencji dla nauczycieli i przedstawicieli samorządów.

Autor wiodący i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do informatyki dla szkół „Elementy informatyki”. T. 1-3 (PWN, 1988), który miał 9 wydań przez 10 lat. Autor programów nauczania, podręczników i poradników do informatyki dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich (WSiP, 1999-2004). Autor książek do algorytmiki: „Algorytmy” (WSiP, 1997; Helion 2016) i „Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne” (WSiP 1998; Helion 2015). Twórca koncepcji i nadzór nad wdrożeniem oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI’99 (1999), e-podręcznik.

W latach 1985-2004 był organizatorem dwudziestu corocznych konferencji „Informatyka w Szkole”, które stanowiły najważniejsze forum dla środowiska edukacji informatycznej, od kilku lat sprawuje merytoryczny nadzór nad konferencjami „Informatyka w Edukacji” (UMK, Toruń). Współorganizator międzynarodowych konferencji edukacyjnych ISSEP. Członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Nauczyciele i Matematyka plus Technologia informacyjna”, „Informatics in Education” (Wilno).

Współzałożyciel Olimpiady informatycznej w Polsce i organizator Międzynarodowego Konkursu z zakresu Technologii Informacyjnej „Bóbr”, członek komitetów organizacyjnych obu tych konkursów. Przybliża także uczniom Godzinę kodowania po polsku.

Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją: przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (MEN), członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2003-2004), Ekspert PKA (od 2002).

W 2008 roku, autor wiodący dokumentu „Kierunki działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji”, który został przyjęty przez MEN jako dokument ekspercki. Autor wizji edukacji w dokumencie „Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią. Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020”. Ten dokument wyznacza kierunki rozwoju edukacji informatycznej z perspektywą do 2020 roku.

Za działalność na polu edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), nagrody zespołowe MEN za podręczniki i oprogramowanie edukacyjne (1993, 1998, 2002) oraz międzynarodowe wyróżnienie Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) za projekt Informatyka + (WWSI). W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w Polsce, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2-5 lipca 2013). Za jej organizację otrzymał Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ostatnio – propozycję podstawy programowej kształcenia informatycznego, obejmującą nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych, która ma być wdrażana w szkołach wszystkich szczebli od roku szkolnego 2017/2018 z pilotażem w roku szkolnych 2016/2017. Marzy przy tym, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”.

Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji ponad 500 mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzuje historię informatyki na wykładach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wystawy swoich maszyn. Jego dewizy to: „robić lepiej to, co inni robią dobrze” oraz „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”, a hobby – praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska, Haiku, biografie, historia nauki i odkryć).

Prof. Marlena Plebańska

Prof. Marlena Plebańska- Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji  popularno - naukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MAiC, MNiSW. Pracownik PW, ASW, AFIBV, OEIIZK.


Włodzimierz Marciński

Matematyk, ekonomista, programista, informatyk.

Po ukończeniu studiów w roku 1972 rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, będącym w tym czasie głównym centrum rozwoju oprogramowania oraz technologii komputerowych w Polsce. W Instytucie, a następnie w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Technik Komputerowych zajmował się teorią programowania oraz eksperymentalnymi zastosowaniami produkowanych w Polsce mini i mikrokomputerów. Kierując zespołem pilotowych wdrożeń był twórcą wielu wdrożonych systemów informatycznych w przemyśle, administracji, telewizji czy sporcie.

Na początku lat osiemdziesiątych tworzy oprogramowanie użytkowe na pierwszych pojawiających się w Polsce komputerach klasy IBM PC na użytek powstających firm polonijnych.

 

Przez wiele lat związany był ze służbą zagraniczną gdzie był inicjatorem wprowadzenia do niej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych. Od roku 1993 pełnił w Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcję Pełnomocnika Ministra ds. Rozwoju Zastosowań Informatyki. Doprowadza stanowiska komputerowe do wszystkich biurek ministerstwa, w którym systemy informatyczne stają się normalnym narzędziem pracy. Nadzoruje informatyzacje placówek dyplomatyczno-konsularnych.

Od marca 1998 r. do lipca 2004 r. był I Radcą w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli gdzie odpowiadał za proces negocjacji akcesyjnych w obszarze telekomunikacji, technologii informatycznych oraz społeczeństwa informacyjnego. Po uzyskaniu członkostwa w UE, uczestniczył jako przedstawiciel Polski w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej. 

 

W lipcu 2004 r. został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji – odpowiedzialnym za zagadnienia działu administracji publicznej – Informatyzacja. Funkcje tę pełnił do listopada 2005 r., tj do zakończenia kadencji rządu. Nadzorował szereg inicjatyw i działań jak np. przyjęcie ustawy o informatyzacji, stworzenie założeń kierunkowych do planu informatyzacji państwa, przygotowanie założeń bydowy sieci teleinformatycznej administracji publicznej, opracowanie koncepcji platformy e-PUAP, autobusu internetowego itd.. Był wnioskodawcą wprowadzenia ulgi na korzystanie z Internetu szerokopasmowego. Jako przedstawiciel Polski aktywnie działa na rzecz przeciwstawienia się dyrektywie UE dopuszczającej patentowanie oprogramowania komputerowego. W grudniu 2004 roku w imieniu Polski zawetował jej przyjęcie.

 

W latach 2006-2007, ponownie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jest Pełnomocnikiem Ministra SZ ds. Współpracy z Systemami Informacyjnymi Schengen – w randze ambasadora. 

W latach 2008-2011 jest dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA. W tym czasie powstaje i zostaje przyjęta przez rząd „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”. Reprezentuje Polskę w grupie wysokiego szczebla ds. Europejskiej Agendy Cyfrowej.

 

Po powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w 2011roku zostaje pełnomocnikiem ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji.  Jest inspiratorem projektu „Nowoczesne kadry informatyki administracji publicznej; narzędzia wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kompetencji” prowadzącego działania edukacyjne oraz integrującego środowisko IT administracji.

 

Od roku 2012 pełni funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce i jest członkiem sieci narodowych liderów cyfryzacji powołanej z inspiracji Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jako Lider Cyfryzacji współorganizuje Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce skupiające organizacje, instytucje oraz firmy działające na rzecz upowszechnienia świadomości oraz partycypacji cyfrowej. Misję Lidera Cyfryzacji kontynuuje współpracując z Ministrem Cyfryzacji.

 

Przez całą karierę zawodową jest blisko związany z zagadnieniami programowania. Przez wiele lat sam tworzył oprogramowanie narzędziowe oraz systemy użytkowe, przeciwstawiał się patentowaniu oprogramowania, wspierał powstawanie małych firm softwarowych. Nic więc dziwnego, że jako Lider Cyfryzacji jest orędownikiem wprowadzenia nauki programowania w polskich szkołach. 

 

Był: długoletnim członkiem komitetu ekspertów ds. informatyzacji Rady Europy, członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Rady Informatyzacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Janusz Krupa

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, absolwent Politechniki Warszawskiej, nauczyciel (1983-1995), wicestarosta otwocki (2000-2004).

 

 

 

 

 

Maciej Borowiecki

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

 

 

 

Cecylia Szymańska – Ban

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji, zarządzanie międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi z interesariuszami i partnerami rynkowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmie Young Digital Planet S. A., gdzie zajmowała podobne stanowisko prowadząc linię biznesową Edukacja.

Z rynkiem edukacyjnym związana od 15 lat.

 

 

Bohumir Soukup

Jest czeskim programistą, autorem narzędzi do nauki programowania SGP Pascal, SGP Baltazar, SGP Baltie, SGP C# Studio. Gazeta Business World (2003) uznała go za jednego z najlepszych informatyków na świecie. W roku 1978 założył firmę SGP Systems. Uczy dzieci i młodzież co to jest komputer, co to jest program i jak dobrze programować, uczy też nauczycieli, jak mają uczyć uczniów.

 

 

 

 

http://kassk.pl/kassk2016/rudnicki.jpgArtur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.

Klaudyna Stachoń

Od 3 lat związana z Microsoft Polska. Obecnie pełni funkcję Managera projektu Microsoft in Education.

 

 

 

 

 

 

Anna Stalmach – Tkacz i Karina Mucha

Współczesna szkoła, pomimo tego, że funkcjonuje w XXI wieku, wciąż funkcjonuje w systemie, w którym najważniejsza jest kartka papieru i druk. Wypowiedzieliśmy wojnę wszystkim nawarstwiającym się wymaganiom wobec szkół, z których wynikają kolejne papiery. Jak pozbyć się segregatorów, zrobić porządek na biurku i usprawnić dokumentowanie pracy szkoły dowiedzą się wszyscy zainteresowani multimediami w nadzorze pedagogicznym.


Prelegentki:

Anna Stalmach-Tkacz i Karina Mucha - dyrektor i wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, eksperci do spraw nowych rozwiązań prawnych, autorki koncepcji Multiszkoła i Multiklasa, nowoczesnych narzędzi do diagnozowania i oceniania uczniów oraz innych aplikacji multimedialnych wykorzystywanych w szkołach na terenie całej Polski.

Lidia Krupa

Lidia Krupa-nauczyciel matematyki i informatyki. Obecnie dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie. Wcześniej dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie.

Przemysław Przybysz

Absolwent zarządzania oraz informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel. Od 10 lat pracuje jako trener w firmie VULCAN. W trakcie prowadzonych szkoleń poszerza wiedzę dyrektorów z zakresu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie szkołą (arkusz organizacyjny, plan lekcji). Pomaga przy wdrożeniach systemu do przeprowadzania elektronicznego naboru oraz prowadzi zajęcia dla rad pedagogicznych, doskonalące umiejętności posługiwania się dziennikiem elektronicznym. Miłośnik nowych technologii oraz audiobooków, które słucha podczas jazdy samochodem.

 

Michał Kucharski

Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego. Zawodowo związany z firmą VULCAN od 2009. Obecnie na stanowisku menadżera produktu, zajmuje się rozwojem i promocją systemów uczniowskich. Prywatnie miłośnik literatury fantastycznej, gier wszelakich i sztuk walki.

Andrzej Grzybowski

Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego, Intel Technology Poland

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Z edukacją związany od kilkunastu lat, jako nauczyciel, wykładowca, trener, administrator szkolnych sieci komputerowych oraz koordynator samorządowego projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@. Prowadzi badania naukowe na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na efektywność kształcenia.

 

Tomasz Łukawski

Jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach-pokazowej szkoły, która otrzymała tytuły Microsoft Showcase School w latach 2015 i 2016 (w roku 2016 jest 400 takich szkół na całym świecie z czego 2 w Polsce). Placówka posiada m.in. certyfikaty „Szkoła w chmurze” oraz „Modelowa Szkoła”. Tomasz Łukawski zdobył prestiżowy tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert i jest regionalnym koordynatorem międzynarodowego programu Microsoft in Education, prezentował dorobek placówki na Global Forum E2 w Redmont w USA. Przeprowadził szereg zmian, wdrożeń, innowacji tworząc szkołę od podstaw jako pierwszy dyrektor SP3. Jest prelegentem na ogólnopolskich konferencjach prowadząc wykłady, seminaria i warsztaty z zastosowania TIK w zarządzaniu placówkami oświatowymi, wdrożeń systemów komputerowych, zastosowań TIK w metodyce nauczania, zarządzania zmianą czy modelu funkcji dyrektora szkoły. Jest Ekspertem Dobrej Zmiany przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jako miłośnik wprowadzenia programowania do polskich szkół udzielał się przy tworzeniu rekomendacji środowiskowych nowej podstawy programowej informatyki dla Ministerstwa Cyfryzacji.

Ukończył Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracę p.t. „Rola dyrektora szkoły jako menedżera placówki oświatowej”. Posiada studia podyplomowe dla Koordynatorów Technologii Informacyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest magistrem pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielem dyplomowanym informatyki oraz koordynatorem IT. Wcześniej równolegle z pracą w gimnazjum prowadził działalność gospodarczą zajmującą się szkoleniami nauczycieli, wdrożeniami systemów informacyjnych i administrowaniem systemów sieciowych.

Ponadto posiada tytuły Egzaminatora ECDL, Trenera Intel-Teach to the Futture, Menedżera Oświaty, Administratora Sieci (D1 D2 D3). Jest powołany przez Wojewodę Mazowieckiego na członka komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli na lata 2015-2020. W roku 2015 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej a w roku 2014 nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Fundacja Edukacja Na Nowo przyznała mu statuetkę „TOP 3 Mężczyźni w Edukacji 2016”

Prywatnie-żonaty, ojciec córki i syna. Jego hobby to literatura filozoficzna i psychologiczna, muzyka (w szczególności jazzowa), bieganie, aranżowanie i programowanie muzyki oraz amatorskie grywanie na kilku instrumentach. Najchętniej spędza wakacje na Suwalszczyźnie w kajaku na jeziorze Wigry lub biega wokół ełckiego akwenu.

 

Prowadzący panel dyskusyjny

Marcin Polak

Edukator, publicysta edukacyjny, koordynator kilkudziesięciu projektów edukacyjnych. Twórca i redaktor naczelny Edunews.pl - portalu o nowoczesnej edukacji. Założony przez niego w 2008 r. serwis jest jednym z najważniejszych portali debaty edukacyjnej w Polsce, w którym poruszane są ważne wątki dotyczące współczesnej edukacji, najważniejszych trendów, modernizacji nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli, uczniów i studentów. Poprzez Edunews.pl propaguje nowoczesne podejście do nauczania, w którym jest miejsce na świadome i mądre wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się. Jest również członkiem ogólnopolskiej społeczności nauczycieli i edukatorów Superbelfrzy RP, a także pomysłodawcą i organizatorem cyklu dużych ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń edukacyjnych pod hasłem INSPIR@CJE, które odbywają się kilka razy w roku. Inicjuje programy współpracy w obszarze edukacji, tworzy interaktywne programy dydaktyczne oraz projekty edukacyjne dla szkół. Jest autorem, współautorem i wydawcą e-publikacji na temat nowoczesnej edukacji z serii Think! oraz poradników dydaktycznych dla nauczycieli. Od wielu lat zajmuje się edukacją ekonomiczną i finansową społeczeństwa – w przeszłości kierował działalnością edukacyjną NBP. Jest także liderem na Polskę portalu Komisji Europejskiej ConsumerClassroom.eu, którego celem jest edukacja konsumencka uczniów szkół ponadpodstawowych.

Sławomir Baturo

Nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi (Gimnazjum Powiatowe oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego). Pasjonat nowych technologii w edukacji, szczególnie tych, które umożliwiają współpracę uczniów z wykorzystaniem zasobów online. Instruktor CISCO. Prywatnie fan motocykli, dobrej książki i mocnej muzyki. Należy do grupy "SUPERBELFRZY". 

 

 

 

Prowadzący warsztaty

Michał Tycjan Grześlak

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli i kadry kierowniczej. W ośrodku pełni także funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Szkoli z podstaw programowania nauczycieli w projekcie Warszawa Programuje. Bierze udział jako wykładowca w projekcie GIODO i OEIIZK „TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA”. W swojej codziennej pracy wykorzystuje rozwiązania firmy Microsoft, takie jak Office 365 czy rozwiązania serwerowe. Posiada tytuł eksperta innowacyjnego nauczania: Microsoft Innovative Educator Expert. Jest regionalnym koordynatorem międzynarodowego programu Microsoft in Education. Uczestniczył w specjalistycznych konferencjach „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej" jako prowadzący i wykładowca.  Od piętnastu lat Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Prowadził zajęcia w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Instruktor Akademii Cisco oraz trener projektu „Intel-Teach to the Futture”. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w Zespole Szkół w Izabelinie, gdzie stworzył sieć komputerową i administrował nią przez wiele lat w oparciu o serwery Microsoft. Uczył informatyki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Był egzaminatorem ECDL. Współpracował przy projekcie NowoczesnaKlasa.pl. Prowadził warsztaty podczas Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych w Nowym Tomyślu. Uczestniczył jako trener w szkoleniach nauczycieli w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli Microsoft.

 

Iwona Brzózka - Złotnicka

Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury. Przez 8 lat uczyła języka polskiego w szkole podstawowej.

Trenerka edukacyjna. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej oraz filmowej.

Aktualnie koordynuje ogólnopolskie programy edukacyjne Mistrzowie Kodowania i Mistrzowie Kodowania Junior.

Członkini grupy Superbelfrzy RP.

 

Paweł Stawski

16 lat www.izabelin.edu.pl 
Nauczyciel języka angielskiego.
2011 Innovative teacher - wyróżnienie
2011 innowacyjna szkoła
2015 Microsoft Innovative Expert Educator
2016 Microsoft Certified Educator
FIFA Player. 
OneNote User all the time.

 

Iga Malik
Urodzona w Lublinie. Z wykształcenia pedagog, animator i menedżer kultury, trener szybkiego czytania i technik pamięciowych. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z dziećmi oraz dorosłymi w zakresie szeroko pojętej organizacji zajęć w czasie pozalekcyjnym. Od trzech lat zafascynowana LEGO® Education, od roku certyfikowany trener Akademii. Prywatnie mama dwójki dzieci. To właśnie dla nich oraz dla wszystkich innych dzieci pragnie zgłębiać zagadnienie nauki przez zabawę i wdrażać w szkołach innowacyjne metody edukacyjne w oparciu o narzędzia LEGO®­­ Education.

 

Dariusz Michalski

Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Od lat w branży elektroniki, IT i techniki biurowej. Właściciel firmy Prokser. Związany z takimi markami jak Ricoh, HP, Lenovo, Sony, NEC  i  Samsung.

 

Michał Sołtan

Prezes firmy Image Recording Solutions. Od ponad 20 lat zajmuje się technologiami audiowizualnymi i interaktywnymi projekcji. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie znajomości produktów i rynków. Uczestniczył w większości projektów związanych z wprowadzaniem ICT do polskiej edukacji.”

 

 

Ewa Kacprzak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - historii oraz pedagogiki w zakresie nauczania początkowego.

Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i społeczności lokalnej przygotowując i organizując Rajdy Szlakiem Małego Powstańca po Starym Mieście. W sposób nowatorski prowadzi naukę historii: w terenie organizując żywe lekcje historii po Starym Mieście i okolicach, w szkole poprzez pracę z wykorzystaniem TIK.

Brała udział w opracowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów interdyscyplinarnych: Mały Powstaniec Patron Szkoły, Zdrowy i bezpieczny w szkole i poza nią, wybór Patrona Szkoły. Koordynowała udział szkoły w projekcie unijnym „Indywidualizacja sposobem na rozwój”, projekcie MEN „ Szkoła w ruchu” oraz projekcie „Szybki start daje przewagę”.

Jest współorganizatorem corocznej debaty organizowanej w Szkole Podstawowej Nr 3 pt. „Powstanie Warszawskie za i przeciw”.

W 2015 roku otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator.

Doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach  In the Cloud with Office 365 (Teacher Academy), One Drive and Office Online (Teacher Academy), Miccrosoft Sway in the Classroom.

Dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte, szkolenia i warsztaty.

 Katarzyna Iwanicha

Absolwentka kilku kierunków na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, administrator elektronicznego dziennika UONET+ w klasach I-III, a od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator. Od 2012 roku związana z SP3 w Ząbkach. Pokazuje jak praktycznie wykorzystywać TIK na wszystkich zajęciach w klasach młodszych. Uwielbia łączyć zabawę z nauką. Od dziecka wiedziała, że będzie nauczycielką. Prywatnie jej pasją jest taniec.

 

         

 Anna Kuśnierz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach. Od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator. W swojej pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Uczy programowania już w pierwszej klasie szkoły podstawowej za pomocą programów code.org i Baltie. 

 

      

Edyta Żegnałek

Nauczanie angielskiego zawsze było dla mnie pasją. Cieszę się że w mojej pracy mogę wykorzystywać nowoczesne technologie które nie tylko aktywnie wspomagają mój warsztat pracy ale również motywują uczniów do nauki. Od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator.

 

 elpresidcente.jpg

Agnieszka Kędziora
Nauczyciel języka angielskiego, od 2010r. związana ze Szkołą Podstawową Nr w Ząbkach. Od początku zaangażowana w projekt "Szkoła w chmurze". W 2015r. otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

 

Renata Sidor

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel dyplomowany języka polskiego i historii, związana ze Szkołą Podstawową Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach od początku jej istnienia.  Uczestniczy w życiu szkoły, współpracuje przy realizacji projektów oraz uroczystości m.in. corocznym Święcie Szkoły, Rajdach Szlakiem Małego Powstańca, Debacie o Powstaniu Warszawskim. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, prowadzi lekcje koleżeńskie oraz otwarte. Doskonali swój warsztat pracy, w ramach programu „Szkoła w Chmurze” realizowanego przez firmę Microsoft ukończyła szkolenia „Metody pracy z zastosowaniem Office 365”, otrzymała Certyfikat Microsoft – Lider projektu „Szkoła w Chmurze”. W swojej pracy łączy tradycję z nowoczesnością, które idąc w parze gwarantują skuteczność w nauczaniu oraz zdobywaniu wiedzy przez uczniów. Na jej lekcjach uczniowie oprócz tradycyjnych podręczników i zeszytów często korzystają z multibooków oraz komputerów. Wolny czas przeznacza na dobre kino, literaturę oraz podróże.

Ewa Oleasz- Rzepkowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z ponad trzydziestoletnim stażem. Nauczanie i kontakt z młodymi ludźmi jest moją pasją. Interesuję się też problemami Polonii, działam na rzecz nauczania młodzieży i nauczycieli zamieszkałych poza granicami naszego kraju. Współpracuję z Polskim Towarzystwem Historycznym.

 

Dorota Uścińska

Ukończyła studia pedagogiczne „Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią” oraz podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie”. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z 13-letnim stażem, pracuje w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. W swojej pracy łączy tradycję z nowoczesnością – książka, zeszyt i ołówek oraz Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają kreować zajęcia interesujące, zrozumiałe, wyjątkowe… W wolnym czasie podróżuje oraz czyta.

 

Magdalena Jagiełło

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Jest z nią związana od 5 lat. Wcześniej pracowała w SP 344 w Warszawie.  Ciekawe i nowoczesne rozwiązania w dziedzinie edukacji pozwalają jej na lepsze rozwijanie umiejętności i kreatywności swoich uczniów. Osobiście interesuje się: psychologią, turystyką oraz technikami plastycznymi.  

Iwona Pańta

Dyrektor konferencji, pedagog, nauczyciel, specjalista terapii pedagogicznej, Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Zainteresowana wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w procesie edukacji i terapii. Jako lider projektu przyczyniła się do uzyskania przez szkołę certyfikatu „Szkoła Odkrywców Talentów”, dba o utrzymanie tytułu, co wiąże się z aktywnymi działaniami szkoły, mającymi na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Swoje zamiłowanie do sztuki przenosi na wychowanków prowadząc od wielu lat koło teatralne, rozwijając talenty wokalne i artystyczne. Jej pasją, poza pracą z dziećmi, jest muzyka w szczególności klasyczna i jazzowa, literatura piękna oraz bieganie.

 

 

Pod honorowym patronatem:

 

 

 

 

 


 


Burmistrz Miasta Ząbkinowe logo MKO 1

http://www.poltransplant.org.pl/mscdn_logo.png

 

 

 

http://www.oeiizk.waw.pl/joomla/images/pliki/osrodek/siw/rgb_www/OEIIZK_kolorowy_beznazwy_WWW_RGB.png

 

Partnerzy:

 

http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/01/Microsoft-Logo-2012.jpg

 

 

 

http://www.ethnet.com.pl/wp-content/uploads/2015/04/ethnet_logo_top.jpg

 

 

 
 


 

 

 

Patronat medialny: